Onze Privacy Policy

1. Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 december 2022 en gaat uit van Savaco nv (0442.901.901) en Savaco Holding nv (694.841.385), beiden met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 19 (Hierna gezamenlijk genoemd Savaco ).

Savaco stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Tijdens uw contact met Savaco kan het voorkomen dat u persoonlijke informatie (zoals uw volledige naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer) met ons deelt, zodat wij u kunnen identificeren als individu, medewerker van een bedrijf… Dit zijn uw "persoonsgegevens".

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u op een goede en veilige manier onze producten en diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van de site, door Savaco te bezoeken of door ons uw persoonsgegevens mee te delen bij onze diensten, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

2. De verwerking van persoonsgegevens

Savaco verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) klanten en gebruikers van onze diensten en van (potentiële) leveranciers. Gegevens worden bijvoorbeeld meegedeeld door personen zelf bij een contactopname, bij de aankoop van een product of wanneer door Savaco diensten worden verleend.

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijnde de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking.  De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen; Savaco behaalde hiervoor onder meer het ISO27001-certificaat.

Savaco verwerkt uw persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer;
 • Informatie over onze professionele en sociale activiteiten, of ander onderwerpen die u kunnen aanbelangen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en of folder;
 • U kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Voor de verdere uitvoering van overeenkomsten;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Om wettelijke of reglementaire verplichtingen na te komen;
 • Om de veiligheid van de klanten, werknemers en onderneming te kunnen garanderen (vb. Camera’s);
 • Wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist;

In het kader van deze doelen kunnen door Savaco verwerkers/onderaannemers worden aangesteld die ervoor zorgen dat onze diensten optimaal worden uitgevoerd, dit betreffen onder meer onze leveranciers, boekhouders, advocaten, verzekeringen, administratie, zelfstandige medewerkers …

Savaco opteert voor partners die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens kunnen waarborgen. De persoonsgegevens zullen niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgebracht, tenzij voldoende waarborgen worden gegeven conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kan bijkomende inlichtingen verkrijgen door ons een e-mail te sturen op privacy@savaco.com

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen.  Bij het eerste bezoek aan onze website kan u opteren welke cookies u toelaat. Meer informatie kan u terugvinden in de cookie-pop-up op waar ook een overzicht kan worden gevonden van de cookies op onze website.

3. Rechten van de betrokkene

Wil u uw gegevens raadplegen, overdragen, wijzigen, corrigeren, beperken of verwijderen dan kan u hiervoor kosteloos een e-mail sturen, mits afdoende bewijs van uw identiteit, naar het e-mailadres privacy@savaco.com. Via deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u bepaalde communicatie wenst te beëindigen.  Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden behandeld.

Wanneer er sprake is van een data-incident waardoor uw rechten en de bescherming van uw persoonsgegevens dreigen te worden geschonden zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u, bij een hoog risico voor uw rechten en vrijheden van natuurlijke personen, als betrokkene worden geïnformeerd.

4. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Savaco heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld, die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens, te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.  In geen geval kan Savaco aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@savaco.com.

5. Gebruik van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van Savaco.

6. Uw privacy tijdens Savaco-events

Tijdens evenementen is het gebruikelijk dat er sfeerbeeld- of video-opnames gemaakt worden van de aanwezigen. Door uw deelname aan een event dat wordt georganiseerd door Savaco, aanvaardt u de mogelijkheid dat foto’s en ander audiovisueel materiaal van het event worden gemaakt waarop u zichtbaar bent. U aanvaardt dat deze beelden kunnen worden gebruikt voor promotie op de Savaco-website of via social media.

Wenst u niet op een foto/video te staan, dan staat het u vrij om tijdens het event de fotograaf of cameraman daarvan op de hoogte te brengen. Hij/zij zal daar dan ook rekening mee houden. Indien Savaco een foto of video-opname met uw afbeelding publiceert en u heeft hier bezwaar tegen, dan kan u steeds contact opnemen met ons via privacy@savaco.com en ons laten weten welke foto u liever niet langer ziet verschijnen. Wij zullen dan de nodige stappen ondernemen om de foto te verwijderen.

Bij events ontvangt u tevens een deelnemerslijst met de naam en de bedrijfsnaam van alle deelnemers. Hiermee willen we het voor u makkelijker maken om gedachten uit te wisselen met de andere aanwezigen en ideeën op te doen voor uw organisatie. Door deel te nemen aan het event, geeft u dan ook uw uitdrukkelijke toestemming om ook uw naam en bedrijfsnaam op te nemen in de deelnemerslijst. We benadrukken hierbij dat uw naam en bedrijfsnaam uitsluitend met andere deelnemers van het event worden gedeeld. Wenst u dat uw naam niet wordt opgenomen in de deelnemerslijst, dan kan u steeds contact opnemen met ons via privacy@savaco.com.

7. Tijdelijke opslag van beelden van bewakingscamera's

Savaco gebruikt camera’s in en rond het kantoorgebouw om de veiligheid van haar klanten, werknemers en activiteiten te garanderen. Savaco respecteert de specifieke regels die voor bewakingscamera’s gelden. Als er een bewakingscamera aanwezig is, laat Savaco u dat bijvoorbeeld weten met een duidelijk zichtbare sticker. Daarnaast respecteert Savaco in elk geval de richtlijnen van de overheidsdienst IBZ Veiligheid & preventie ‘besafe’(www.besafe.be). Beeldopnames van bewakingscamera’s in en rond de gebouwen van Savaco (aangeduid met een sticker) bewaart Savaco in de regel gedurende maximaal een maand. In sommige gevallen kan dat langer zijn:

 • Als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van handelingen om een (mogelijk) misdrijf of overlast aan te tonen,
 • Om schade te bewijzen of om een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer te identificeren,
 • Als iemand zijn recht op inzage heeft uitgeoefend, lang genoeg om de vraag te kunnen beantwoorden.

Hebt u vragen over camerabeelden? Dan kun u terecht op het e-mailadres privacy@savaco.com.

8. Aangaande minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@savaco.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

9. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Savaco of rechthoudende derden.

10. Algemene bepalingen

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Indien aangaande de verwerking van persoonsgegevens één van de voorafgaande bepalingen niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen. 

Het privacybeleid bij Savaco is onderworpen aan het Belgisch recht.

Onze Data Protection Officer is te bereiken via privacy@savaco.com

De Belgische Autoriteiten (bv. de Gegevensbeschermingsautoriteit) en de Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen en klachten die zouden rijzen met betrekking tot deze verklaring of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen afdeling Kortrijk bevoegd.

 

Savaco

Laatste update: 1 november 2022